POMIARY ELEKTRYCZNE

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym środki do ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji powinny być poddane badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Badania i pomiary odbiorcze wykonywane przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji mają na celu sprawdzenie, czy nie uległy one uszkodzeniom w czasie transportu, a w przypadku wykonywania prac montażowych lub remontowych, czy zostały spełnione wymagania określone w odpowiednich normach i przepisach.

Badania i pomiary okresowe wykonywane w czasie użytkowania urządzeń mają na celu sprawdzenie, czy lub jak zmieniły się od ostatniego pomiaru wielkości charakteryzujące niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz parametry techniczno-ekonomiczne. Na podstawie pomiarów okresowych podejmuje się decyzję o przekazaniu urządzeń do dalszej eksploatacji lub wycofaniu z eksploatacji.

MASK SYSTEM Sp. z o.o. wykonuje szeroką gamę pomiarów elektrycznych:
- Badania techniczne napędów bram przemysłowych;
- Badania ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim;
- Badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznych;
- Badania rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych;
- Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
przez samoczynne wyłączenie zasilania;
- Badania wyłączników różnicowoprądowych;
- Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,
połączeń wyrównawczych;
- Badania z pomiarów eksploatacyjnych urządzeń piorunochronnych;
- Badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym;
- Badania natężenia oświetlenia.

RZETELNA FIRMA

MASK SYSTEM Sp. z o.o.

NIP: 951-22-40-396
REGON: 141287682
KRS: 0000298243
PKO BP SA Odział 43 w Warszawie
Nr rachunku: 61 1020 1169 0000 8002 0196 2554

Serwis 24h:

509-555-776

Dział serwisu:

509-555-776

Dział handlowy:

509-556-779

Biuro:

TEL: (22) 446-04-98
FAX: (22) 446-15-85

e-mail: masksystem@masksystem.pl